Managed by Shree Vallabhiya Vaishnav Gau-Seva Charitable Trust